Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2014 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 58/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 września 2014 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej  nr działki 58/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805,  poz. 906) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej  nr działki 58/2 o pow. 0,01 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działku 58/1, w wysokości 2.200,00 zł netto (dwa tysiące dwieście złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/397/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 58/2 o pow. 0,01 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Borzym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działki 58/1.
Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy ustalił w operacie szacunkowym w wysokości 2.200,00 zł. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT 23 %.
Ponadto Nabywca pokryje w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.

Sporządziła:
J. Woldańska