Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 08 sierpnia 2014 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906), oraz  § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Gmina Gryfino nie skorzysta z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 52/106 o pow. 1258 m2 (KW SZ1Y/00034480/1),  w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 20692014 z dnia 22.07.2014 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Radkiewicz, w Szczecinie, przy ul. Więckowskiego nr 2/7.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Sprzedający nabyli przedmiotową działkę od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 1994 r.
Aktem notarialnym Rep. A Numer 2069/2014 z dn. 22.07.2014 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży działki oznaczonej nr 52/106 o pow. 1258 m2,  za cenę 26.000,00 zł, pod warunkiem, że Burmistrz miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.
Nabywanie na mienie gminne przedmiotowej nieruchomości jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska