Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębach ewidencyjnych Pniewo i Wełtyń II

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 sierpnia 2014 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębach ewidencyjnych Pniewo i Wełtyń II

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, w następującej wysokości:

 1. położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo:
  • działki nr 470/5 o pow. 1,9361 ha, na kwotę 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych),
  • działki nr 470/3 o pow. 1,3766 ha, na kwotę 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  • działki nr 487/4 o pow. 0,7264 ha, na kwotę 210.000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych),
  • działki nr    485 o pow. 0,8493 ha, na kwotę 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych),
 2. położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II:
  • działki nr 89/11 o pow. 3,81 ha, na kwotę 885.000,00 zł (osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
  • działki nr   89/8 o pow. 0,85 ha, na kwotę 215.000,00 zł (dwieście piętnaście tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone nr działek 470/5 o pow. 1,9361 ha, 470/3 o pow. 1,3766 ha, 487/4 o pow. 0,7264 ha, 485 o pow. 0,8493 ha, położone w obrębie Pniewo oraz działki nr 89/11 o pow. 3,81 ha i 89/8 o pow. 0,85 ha, położone w obrębie Wełtyń II, uchwałą Nr L/409/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r., przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości  w drodze przetargu – cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
Jolanta Woldańska