Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 listopada 2014 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379,  poz. 1072) oraz art.109 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§1. Nie wykonam prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, oznaczonej  w ewidencji gruntów nr działki 81/2 o pow. 0,0313 ha (KW SZ1Y/00029073/7), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 5011/2014 z dnia 14.11.2014 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Palecznej - Turek, w Gryfinie, przy ul. Kościelnej nr 41/1.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę.
Aktem notarialnym Rep. A Numer 5011/2014 z dn. 14.11.2014 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki  nr 81/2 o pow. 0,0313 ha, za cenę 30.000,00 zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.
Nabywanie na mienie gminne przedmiotowej nieruchomości jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska