Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej opiniującej wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów żłobkowych działających na terenie gminy Gryfino oraz regulaminu jej pracy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 stycznia 2014 roku


w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej opiniującej wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów żłobkowych działających na terenie gminy Gryfino oraz regulaminu jej pracy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz.788; Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 120, poz. 818; Nr 115, poz. 791; Nr 181, poz. 1292; Nr 180, poz. 1280; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 219, poz. 1705; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 148, poz. 991; Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317; Dz. U. z 2014 r. poz. 7) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Kwalifikacyjną w celu opiniowania wszystkich wniosków o przyjęcie dzieci do grup żłobkowych oraz odwołań i przeniesień w tym zakresie.

§ 2. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą:

  • Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej – pracownik oddelegowany przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
  • Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej – pracownik oddelegowany przez Dyrektora Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół;
  • Dyrektorzy przedszkoli publicznych na terenie gminy Gryfino, w których znajdują się grupy żłobkowe.

§ 3. Wprowadza się Regulamin Pracy Komisji Kwalifikacyjnej opiniującej wnioski o przyjęcie dzieci do grup żłobkowych w przedszkolach publicznych działających na terenie gminy Gryfino stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wprowadza się wniosek o przyjęcie dziecka do grupy żłobkowej jako Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli publicznych działających na terenie gminy Gryfino, w których znajdują się grupy żłobkowe.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 0151-81/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej opiniującej wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli  i oddziałów żłobkowych działających na terenie gminy Gryfino oraz regulaminu jej pracy

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. BURMISTRZA Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca BURMISTRZA mgr Janusz Korżak

 

UZASADNIENIE

Zmiana niniejszego zarządzenia wiąże się z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zgodnie z którą gminy określają kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych. 
W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie regulaminu pracy Komisji Kwalifikacyjnej, która będzie opiniować wnioski o przyjęcie dzieci do grup żłobkowych znajdujących się w przedszkolach publicznych działających na terenie gminy Gryfino. Regulamin określa w szczegółowy sposób zasady przyjmowania dzieci do grup żłobkowych znajdujących się w przedszkolach publicznych.

Sporządziła:
Marta Karpicka