Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.21.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXII sesji w dniu 28 marca 2013 r

ZARZĄDZENIE NR 120.21.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 kwietnia 2013 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXII sesji w dniu 28 marca 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 marca 2013 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXXII/274/13 odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXXII/275/13 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2013 roku” Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XXXII/276/13 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków funduszu sołeckiego Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 marca 2013 r. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XXXII sesji w dniu 28 marca 2013 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów odpowiedzialnych za ich realizację.