Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.01.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXIX sesji w dniu 28 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.01.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXIX sesji w dniu 28 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXIX/244/12 przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2013 Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XXIX/245/12 przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2013 rok Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XXIX/246/12 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXIX/247/12 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXIX/248/12 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 119/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXIX/249/12 uchylenia uchwały Nr V/34/11 z dnia 3 marca 2011 r. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXIX/250/12 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino, prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXIX/251/12 zmiany Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Gryfino z Gminami: Banie, Bielice, Dobra, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Szczecin, Widuchowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXIX/252/12 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXIX/253/12 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Referat Spraw Obywatelskich
XXIX/254/12 zmiany Uchwały Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XXIX/255/12 wystąpienia gminy Gryfino ze Związku Gmin Dolnej Odry Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XXIX/256/12 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok Wydział Finansowo-Księgowy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 grudnia 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Na XXIX sesji w dniu 28 grudnia 2012 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów odpowiedzialnych za ich realizację.