Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.44.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 września 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości i wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.44.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 września 2013 roku


zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości i wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie: ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330  ze zmianami), a także art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

W paragrafie 27 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.1.2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku, zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 120.20.2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 120.42.2012 z dnia 4 października 2012 roku, dodaje się pkt 9 i 10, które otrzymują brzmienie:

„9. Przy realizacji zadania pod nazwą „Organizacja festynu promującego działalność i walory turystyczne Mikroregionu Steklno” stosuje się zapisy księgowe jak wymienione w punkcie 1 i 2, to znaczy zapisy księgowe dokonywane są w oddziale o nazwie 006, w rejestrze księgowym o nazwie 001, w typie rejestru o nazwie WBG - Festyn Promujący Działalność i Walory Turystyczne Steklna oraz PKG - Festyn Promujący Działalność i Walory Turystyczne Steklna.

10. Przy realizacji zadania pod nazwą „Organizacja szkolenia edukacyjnego ”Promocja zasad dobrych obyczajów wśród mieszkańców Mikroregionu Steklno” stosuje się zapisy księgowe jak wymienione w punkcie 1 i 2, to znaczy zapisy księgowe dokonywane są w oddziale o nazwie 006, w rejestrze księgowym o nazwie 001, w typie rejestru o nazwie WBH - Szkolenia edukacyjne - Promocja zasad dobrych obyczajów wśród m. Mikror. Steklno oraz PKH - Szkolenia Edukacyjne - Promocja zasad dobrych obyczajów wśród m. Mikror. Steklno.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zmian w paragrafie 27 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.1.2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości i wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, poprzez dodanie pkt 9 i 10 jest konieczne w związku z realizacja nowych zadań pn:

  • Organizacja festynu promującego działalność i walory turystyczne Mikroregionu Steklno,
  • Organizacja szkolenia edukacyjnego ”Promocja zasad dobrych obyczajów wśród mieszkańców Mikroregionu Steklno.