Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.60.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia ewidencji jazd służbowych wykonywanych samochodami będącymi własnością Gminy Gryfino oraz określenia limitów zużycia paliwa dla poszczególnych samochodów.

ZARZĄDZENIE NR 120.60.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 grudnia 2013 r.


w sprawie wprowadzenia ewidencji jazd służbowych wykonywanych samochodami będącymi własnością Gminy Gryfino oraz określenia limitów zużycia paliwa dla poszczególnych samochodów.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam w Urzędzie Miasta i Gminy – Ewidencję Jazd Służbowych, której wzór stanowi,

 1. załącznik Nr 1
  • samochód Dacia Duster nr rej. ZGR GP55
  • samochód VW Caravelle nr rej. ZGR 55MM
    
 2. załącznik Nr2
  • samochód Peugeot 607 nr rej. ZGR 707U
    
 3. załącznik Nr3
  • motorower Yamacha nr rej. ZGR 80TE
  • motorower Yamacha nr rej. ZGR 81TE
    
 4. załącznik Nr4
  • pojazdy wykorzystywane przez OSP

do niniejszego Zarządzenia,

§ 2.

1. Określam limity zużycia paliw przez samochody będące własnością Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na następującym poziomie:

UMiG Gryfino

 1. Samochód Peugeot 607, nr  rej. ZGR U707, paliwo ON – 10 l/100km
 2. Samochód VW Caravelle, nr  rej. ZGR 55MM, paliwo ON – 9,4 l/100 km

OSP RAFFER

 1. Samochód Lublin – nr  rej. ZGR J219, paliwo ON – 14,0 l/100km

OSP CHWARSTNICA

 1. Samochód Merecedes – nr  rej. ZGR W100, paliwo ON -30,4 l/100km – rozruch 0,8 x 8 razy w miesiącu – samochód posiada autopompę 20 l/h
 2. Samochód Mercedes-Benz ATEGO 1329AF nr rej. ZGR FE98, paliwo ON -35 l/100km – rozruch 0,75 x 8 razy w miesiącu – samochód posiada autopompę 20 l/h

OSP RADZISZEWO

 1. Samochód Star 244– nr  rej. SZC 589U, paliwo ON -30,4 l/100km – rozruch 0,8 x 8 razy w miesiącu – samochód posiada autopompę 20 l/h
 2. Samochód Mercedes-Benz ATEGO 1329AF nr rej. ZGR 98SS, paliwo ON -35 l/100km – rozruch 0,75 x 8 razy w miesiącu – samochód posiada autopompę 20 l/h
 3. Samochód STAR 200 – nr rej. ZGR U555, paliwo ON - 25,9 l/100 km

OSP SOBIERADZ

 1. Samochód Star 266 –nr  rej. ZGR M709, paliwo ON -30,4 l/100km – rozruch 0,8 x 8 razy w miesiącu – samochód posiada autopompę 20 l/h
 2. Samochód Mercedes-Benz ATEGO 1329AF nr rej. ZGR 98XR, paliwo ON -35 l/100km – rozruch 0,75 x 8 razy w miesiącu – samochód posiada autopompę 20 l/h

OSP WEŁTYŃ

 1. Samochód Star 244 –nr  rej. ZGR 74GK, paliwo ON - 30,4 l/100km – rozruch 0,8 x 8 razy w miesiącu – samochód posiada autopompę 20 l/h

STRAŻ MIEJSKA

 1. Motorower Yamaha, nr rej. ZGR 80TE, paliwo PB – 3,7 l/100km
 2. Motorower Yamaha, nr rej. ZGR 81TE, paliwo PB – 3,7 l/100 km

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej oraz Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-71/08 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia ewidencji jazd służbowych wykonywanych samochodami będącymi własnością Gminy Gryfino oraz określenia limitów zużycia paliwa dla poszczególnych samochodów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 01 stycznia 2014 r.

§ 6. Zmiany w zarządzeniu następują w trybie jego nadania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat