Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.49.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08 października 2013 r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.49.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 08 października 2013 r.
 

zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W rocznym preliminarzu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniającego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadzam następujące zmiany:

  1. zwiększam środki finansowe w dziale III „WYDATKI” ust. 1, pkt 4) „ na dofinansowanie pobytu na koloniach, wycieczkach lub obozach dla dzieci i młodzieży” o kwotę 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł) przeniesioną z działu III „WYDATKI” ust.2, pkt 2 „na zapomogi i pomoc rzeczową dla osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej”,
  2. zmniejszam środki finansowe w dziale III „WYDATKI” ust 2, pkt 2 „na zapomogi i pomoc rzeczową dla osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej” w związku  z przeniesieniem kwoty 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł) do działu III „WYDATKI” ust. 1, pkt. 4) „na dofinansowanie pobytu na koloniach , wycieczkach lub obozach dla dzieci  i młodzieży”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowo - Księgowego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zaplanowane na rok bieżący w rocznym preliminarzu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki przeznaczone „na dofinansowanie pobytu na koloniach, wycieczkach lub obozach dla dzieci i młodzieży” okazały się nie wystarczające na zaspokojenie potrzeb socjalnych pracowników, natomiast zaplanowane środki „na zapomogi i pomoc rzeczową  dla osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej” nie zostały wykorzystane. Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym będzie przeniesienie niewykorzystanych środków  w taki sposób, by zabezpieczyć potrzeby socjalne pracowników.

Sporządziła:
Anna Wójciak

Zmiany zostały uzgodnione z komisją ZFŚS
Andrusewicz Mariusz
Włodarczyk Urszula
Wójciak Anna