Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.29.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXIV sesji w dniu 22 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.29.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXIV sesji w dniu 22 maja 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 maja 2013 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXXIV/291/13 zmiany uchwały nr VI42/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powołania i odwo0ływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Ośrodek Pomocy Społecznej
XXXIV/292/13 współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno – motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości- dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie Ośrodek Pomocy Społecznej
XXXIV/293/13 przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej
XXXIV/294/13 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXXIV/295/13 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń -obejście drogowe Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXXIV/296/13 zmiany Uchwały Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013 Wydział Finansowo - Księgowy
XXXIV/297/13 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok Wydział Finansowo - Księgowy
XXXIV/298/13 rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 maja 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XXXIV sesji w dniu 22 maja 2013 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich realizację.