Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.40.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 września 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120.55.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 120.40.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 września 2013 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 120.55.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 120.55.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w § 2 w pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) Członek komisji – Małgorzata Kida”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie podyktowana jest ustaniem stosunku pracy z dotychczasowym członkiem Komisji Likwidacyjnej.

Sporządziła:
Izabela Buckowska