Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.33.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zasad korzystania i odpłatności z tytułu użytkowania telefonów komórkowych

ZARZĄDZENIE Nr 120.33.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 czerwca 2013 r.


w sprawie zasad korzystania i odpłatności z tytułu użytkowania telefonów komórkowych

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  31 marca 2011 r. zmienionego zarządzeniami: Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.,  Nr 120.35.2012 z dnia 13 września 2012 r. i Nr 120.39.2012 z dnia 1 października 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może powierzyć pracownikowi Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, dyrektorowi jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino bądź innej osobie nie będącej pracownikiem Urzędu aparat telefoniczny wraz z abonamentem z przeznaczeniem do celów służbowych bądź realizacji powierzonych zadań.

  1. Dyrektor jednostki organizacyjnej może powierzyć pracownikowi jednostki aparat telefoniczny telefonii komórkowej wraz z abonamentem z przeznaczeniem do celów służbowych bądź wykonywania powierzonych zadań.

§ 2. Koszt przyznanego abonamentu telefonicznego pokrywa jednostka organizacyjna Gminy Gryfino.

§ 3. 1. Przekroczenie limitu usług wliczonych do przyznanego abonamentu powoduje obciążenie osoby, której przekazano w użytkowanie telefon komórkowy, kwotą nadwyżki rachunku telefonicznego ponad kwotę przyznanego abonamentu.

  1. W celu realizacji postanowień zawartych w ust. 1 osoba, której powierzono telefon komórkowy składa jednorazowe oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie składają oświadczenie, o którym mowa  w ust. 2, za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego do Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
  3. Pracownicy jednostek organizacyjnych składają oświadczenie, o którym mowa  w ust. 2, za pośrednictwem dyrektora jednostki organizacyjnej do komórki w danej jednostce zobowiązanej do potrącania z wynagrodzenia kwoty stanowiącej różnicę między kwotą miesięcznego rachunku telefonicznego za usługi telefoniczne a kwotą abonamentu telefonicznego.
  4. Dyrektor jednostki na podstawie złożonych oświadczeń, o których mowa w ust. 2 sporządza wykaz osób, którym powierzono telefony komórkowe i przedkłada Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego na podstawie złożonych oświadczeń,  o których mowa § 3 ust. 3 i wykazu, o którym mowa w § 3 ust. 5 sporządza i aktualizuje wykaz osób, którym powierzono telefony komórkowe.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Księgowego oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 6. Traci moc zarządzenie Zarządzenia Nr 0152-31/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie zasad korzystania i odpłatności z tytułu użytkowania aparatów  telefonicznych telefonów telefonii komórkowej, których abonentem jest Urząd Miasta i Gminy  w Gryfinie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W celu uaktualnienia zapisów w sprawie zasad korzystania i odpłatności z tytułu użytkowania telefonów komórkowych przez pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino należy dokonać zmian w zarządzeniu.
Proponuję uchylić Zarządzenie Nr 0152-31/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  25 lipca 2005 r. w sprawie zasad korzystania i odpłatności z tytułu użytkowania aparatów  telefonicznych telefonów telefonii komórkowej, których abonentem jest Urząd Miasta i Gminy  w Gryfinie oraz wprowadzić nowe.

Przygotowała:
Angelika Szulc – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego