Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.6. 2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego.

ZARZĄDZENIE Nr 120.6. 2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 lutego 2013 r.


w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr  138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (zarządzenie Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Karta Audytu Wewnętrznego ma zastosowanie do audytów przeprowadzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino lub usługodawcę niezatrudnionego w jednostce, z którym została zawarta umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego, a także  w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu zatrudnionemu w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie lub usługodawcy niezatrudnionemu w jednostce, z którym została zawarta umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego, kierownictwu i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, o których mowa w § 2.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 0152 - 6 / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy  Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 120.6.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15 lutego 2013 r.

Zmiana regulacji wewnętrznych określających cele i zakres odpowiedzialności działania audytu wewnętrznego oraz rodzaj usług świadczonych przez audyt wewnętrzny, a także uprawnienia i obowiązki audytora wewnętrznego stosowane w jednostce, podyktowana jest potrzebą dostosowania ich do treści znowelizowanych Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. Minister Finansów, biorąc pod uwagę powszechne stosowanie standardów audytu wewnętrznego opracowanych przez The Institute of Internal Auditors (IIA), określił Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego jako standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Powyższego dokonano na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.). Treść ww. standardów została określona i ogłoszona Komunikatem Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. (Nr 5, poz. 23).
Na zarządzającym audytem wewnętrznym spoczywa obowiązek dokonywania okresowych przeglądów i aktualizowania przedmiotowego dokumentu.

Anna Myśko
Audytor Wewnętrzny

Sporządziła: Anna Myśko
Gryfino, dnia 14 lutego 2013 r.

Lista załączników:
Karta Audytu Wewnętrznego [109656 bajtów]