Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.45.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 120.45.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 października 2013 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam co następuję:

§ 1. W celu właściwego gospodarowania materiałami promującymi Miasto i Gminę Gryfino wprowadzam Regulamin wydawania materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Gryfino stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Informacji i Promocji.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 maja 2009 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Miasta  i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W celu uaktualnienia zapisów w sprawie Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Gryfino, o informacje na temat obciążeń podatkowych związanych  z wartością nieodpłatnych świadczeń oraz sprawozdawczością, zgodnie z wytycznymi Audytora Wewnętrznego, należy dokonać zmian w zarządzeniu.
W celu czytelności aktu należy uchylić Zarządzenie Nr 0152-18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  05 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Gryfino oraz wprowadzić nowe.

Sporządziła:
Małgorzata Wasiluk