Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.15.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 0152-12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

ZARZĄDZENIE Nr 120.15.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 marca 2013 r.


zmieniające zarządzenie nr 0152-12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Na podstawie art. 247 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 ze zmianami), ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. 2002, Nr 169, poz. 1385 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia  Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r., zmienionego zarządzeniami Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2001 r., Nr 120.35.2012 z dnia 13 września 2012 r.,  Nr 120.39.2012 z dnia 01 października 2012 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 0152-12/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), zmienionego zarządzeniem nr 120.13.2013 z dnia 12 marca 2013 r. w rozdziale II „Obieg dokumentów księgowych” w paragrafie 22 dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

„6. W celu wykonywania zadań w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego przy pomocy systemu kart płatniczych określa się poniżej zasady, sposoby i tryb przyznawania, korzystania i rozliczenia służbowych kart płatniczych.

  1. Karta płatnicza jest kartą imienną, wystawioną przez bank na podstawie założonego wniosku i umowy z bankiem zawartej przez osoby upoważnione, ze wskazaniem pracownika, który będzie użytkownikiem tej karty.
  2. Użytkownik otrzymuje kartę płatniczą razem z numerem PIN, a aktywacja karty następuje zgodnie z regulaminem banku, z którym zawarto umowę.
  3. Decyzję o przyznaniu karty płatniczej, a także o ustaleniu limitu kwotowego podejmuje kierownik jednostki.
  4. Posługiwanie się kartą płatniczą stanowi dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym Gminy Gryfino nr 04 1240 3855 1111 0010 2155 7935, w imieniu posiadacza.
  5. Każda operacja dokonana kartą płatniczą przez pracownika powinna być udokumentowana fakturą, rachunkiem lub innym równoważnym dowodem księgowym”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE:

W celu prawidłowego wykonywania zadań w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego przy pomocy systemu kart płatniczych, zgodnie z art. 247 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), należy określić zasady, sposoby i tryb przyznawania, korzystania i rozliczenia służbowych kart płatniczych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.