Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.2.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze – Dyrektora Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 120.2.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 stycznia 2013 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze – Dyrektora Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011 r., zarządzeniem Nr 120.35.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 września 2012 r., zarządzeniem Nr 120.39.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 01 października 2012 r. zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektora Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie w składzie:

  • Maciej Szabałkin - przewodniczący,
  • Jolanta Staruk - członek,
  • Beata Kryszkowska - członek,
  • Rafał Mucha - członek,
  • Krzysztof Hładki - członek - przedstawiciel Rady Miejskiej w Gryfinie,
  • Zuzanna Kolanica - członek - przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie.

§2. Komisja Rekrutacyjna dokona selekcji kandydatów poprzez analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

§3. Komisja Rekrutacyjna dokona oceny kandydatów spełniających wymagania formalne poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyłoni kandydata do zatrudnienia.

§4. Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko kierownicze – Dyrektora Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie - należy powołać komisję, która przeprowadzi procedurę naboru i wyłoni kandydata do zatrudnienia.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska