Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.13.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 0152-12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

ZARZĄDZENIE Nr 120.13.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 marca 2013 r.


zmieniające zarządzenie nr 0152-12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia  Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r., zmienionego zarządzeniem Nr 120.35.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 września 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Paragraf 17 punkt 4 „Pozostałe środki trwałe” zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 0152-12/2010 z dnia 30 marca 2010 roku otrzymuje brzmienie:

4. Pozostałe środki trwałe – są to środki trwałe, których cena nabycia nie przekracza 3.500 zł, ewidencjonowane są wartościowo. Umarza je się jednorazowo w miesiącu przyjęcia
do użytkowania, z wyłączeniem poniżej wskazanych przykładów, które księgowane
są bezpośrednio w koszty:
- czajniki,
- sztućce,
- filiżanki,
- szklanki,
- kubki,
- talerze,
- cukiernice,
- tace,
- obrusy,
- termosy,
- wazony,
- obrazy,
- kosze na śmieci,
- kalkulatory,
- zegary ścienne,
- tablice ścienne,
- wiatraki,
- lampki biurowe,
- telefony,
- wieszaki,
- lustra.
1) Dowody księgowe podlegające ujęciu w ewidencji pozostałych środków trwałych powinny zawierać dane o miejscach ich użytkowania. Pozostałe środki trwałe podlegają oznakowaniu numerami inwentarzowymi.

§ 2

Paragraf 17 punkt 5 zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 0152-12/2010  z dnia 30 marca 2010 roku otrzymuje brzmienie:

5.Pozostałe środki trwałe zakupione na potrzeby własne Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ewidencjonuje odpowiedzialny pracownik merytoryczny Wydziału Organizacyjnego w księdze inwentarzowej”.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Księgowego.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością ujednolicenia definicji pozostałych środków trwałych zaszła konieczność wprowadzenia zmian.