Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.11.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXI sesji w dniu 26 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.11.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXI sesji w dniu 26 lutego 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 lutego 2013 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
XXXI/264/13 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na 15 lat nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, w trybie bezprzetargowym, na rzecz Członków Stowarzyszenia „Wodnik” w Gryfinie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXI/265/13 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego nr 2 w budynku nr 12 w m. Sobieradz Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXI/266/13 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od osoby fizycznej udziału ˝ części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXI/267/13 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Parsówek Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXI/268/13 zmiany uchwały Nr XXII/189/12 z dnia 18 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXXI/269/13 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 3 miasta Gryfino – dz. nr 49, ul. Flisacza Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXXI/270/13 zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXXI/271/13 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok Wydział Finansowo-Księgowy
XXXI/272/13 przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino Wydział Organizacyjny
XXXI/273/13 zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 lutego 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Na XXXI sesji w dniu 26 lutego 2013 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów odpowiedzialnych za ich realizację.