Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.32.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji w sprawie przyznania wyróżnień podczas Gali Laureatów 2012/2013

ZARZĄDZENIE NR 120.32.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 czerwca 2013 r.


w sprawie powołania komisji w sprawie przyznania wyróżnień podczas Gali Laureatów 2012/2013

Na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu Przyznawania Wyróżnień Podczas Corocznej Gryfińskiej Gali Laureatów będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 0050.119.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 listopada 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przyznającą wyróżnienia podczas Gali Laureatów 2012/2013  w składzie:

  1. Janusz Korżak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
  2. Grzegorz Jastrowicz – zastępca naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
  3. Barbara Lefik – inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
  4. Marta Karpicka – inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 3 ust.2 Regulaminu Przyznawania Wyróżnień Podczas Corocznej Gryfińskiej Gali Laureatów będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 0050.119.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 listopada 2012 r. tworzy się komisję, która ma za zadanie przyznać wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury podczas Gali Laureatów 2012/2013. Wyróżnienia przysługują dzieciom i młodzieży uczącej się  w szkołach na terenie Gminy Gryfino i wręczane są na Gali Laureatów, której organizatorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Marta Karpicka