Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.59.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych samochodów będących własnością Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 120.59.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 grudnia 2013 r.


w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych samochodów będących własnością Gminy Gryfino.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzenie reguluje zasady korzystania ze służbowych samochodów w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. zarządzeniu – rozumie się przez to niniejsze zarządzenie;
 2. samochodzie – rozumie się przez to służbowy samochód stanowiący własność Gminy Gryfino, będącego w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie;
 3. Urząd – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie;
 4. Dysponencie – rozumie się osobę podejmującą decyzje w sprawach korzystania z samochodu służbowego. Dysponentami są:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy
   - Peugeot 607 nr rej. ZGR 707U
  2. Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
   - VW Caravelle, nr rej. ZGR 55MM
  3. Komendant Straży Miejskiej
   - Dacia Duster nr  rej. ZGR GP55
 5. dyspozytorze – rozumie się przez to osobę sporządzającą plan korzystania  z samochodów służbowych – Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 6. w czasie nieobecności dysponentów osobą podejmującą decyzje w sprawach korzystania z samochodów służbowych jest - Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Z samochodów służbowych korzystają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wyłącznie w celu realizacji obowiązków służbowych wynikających z pełnionych funkcji lub zajmowanych stanowisk.

§ 4.

 1. Pracownicy korzystający z samochodu zobligowani są do kierowania się zasadą  celowości i oszczędności.
 2. W celu racjonalnego wykorzystania samochodu, przejazd samochodem powinien  odbywać się najkrótszą drogą i według trasy zgodnej ze złożonym zamówieniem.
 3. Wyjazdy pracowników, których trasy przejazdu są zbliżone mogą być połączone w ramach jednego przejazdu.
 4. W razie konieczności należy zmienić nawet trasę jazdy, gdy jest to podyktowane względami oszczędnościowymi.
 5. Samochód winien być wykorzystywany w czasie niezbędnym do załatwienia spraw służbowych.
 6. Tryb ubiegania się o korzystanie z samochodów określa instrukcja stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

 1. Upoważniona do kierowania samochodem jest osoba zatrudniona w Urzędzie Miasta i Gminy na stanowisku kierowcy z zastrzeżeniem § 7.
 2. Kierowca obowiązany jest utrzymywać pojazd w należytym stanie technicznym oraz dbać o czystość i estetyczny wygląd samochodu.
 3. Kierowca obowiązany jest tak organizować swoją pracę dotyczącą obsługi samochodu,  aby nie kolidowało to z dysponowaniem samochodem przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 4. Kierowca odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.
 5. Czas pracy i obowiązki kierowcy określają odrębne przepisy.
 6. Osoby korzystające z samochodów podpisują kartę drogową potwierdzając w ten sposób wykonanie zamówienia. Osoby składające podpis obowiązane są skontrolować rzetelność zapisów w karcie drogowej.

§ 6.

 1. Decyzje w sprawie korzystania z samochodu podejmuje właściwy dysponent składając podpis na druku zamówienia.
 2. Dysponent samochodu ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa jazdy może wstrzymać wyjazd samochodu.

§ 7. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach pracownik, który posiada prawo jazdy i ważne badania lekarskie na kierowcę może, po uzyskaniu zgody dysponenta używać samochodu służbowego jako kierowca, składając uprzednio oświadczenie o odpowiedzialności materialnej – załącznik Nr 2.

§ 8.

 1. Naruszenie zasad określonych zarządzeniem stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
 2. Tryb ubiegania się o korzystanie z samochodów nie dotyczy:
  1. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
  2. Z-ców Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
  3. Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino
  4. Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino
  5. Komendanta Straży Miejskiej
  6. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 10. Traci moc zarządzenie Nr 0152-70/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2008 r.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1stycznia 2014 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE:

Powyższe zarządzenie reguluje zasady korzystania ze służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
W związku ze sprzedażą samochodów Renault Kangoo nr rej. ZGR 06LE i Peugeot 307 nr rej. ZGR 78YA a jednocześnie zakupem pojazdu Dacia Duster nr rej. ZGR GP55 traci moc zarządzenie Nr 0152-70/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2008 r.

Sporządził:
Komendant Straży Miejskiej
Roman Rataj

Lista załączników:
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.59.2013 [69129 bajtów]
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.59.2013 [105266 bajtów]