Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.8.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

ZARZĄDZENIE Nr 120.8.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 lutego 2013 r.


w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr  138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (zarządzenie Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Księgę Procedur Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Księga Procedur Audytu Wewnętrznego ma zastosowanie do audytów przeprowadzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino, przez audytora wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub usługodawcę niezatrudnionego w jednostce, z którym została zawarta umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino, Audytorowi Wewnętrznemu zatrudnionemu w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie lub usługodawcy niezatrudnionemu w jednostce, z którym została zawarta umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego, kierownictwu i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 0152-5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego zmienione zarządzeniem nr 0152-25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lipca 2010 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 120. 8 .2013
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15 lutego 2013 r.

Zmiana regulacji wewnętrznych określających procedury audytu wewnętrznego stosowane w jednostce podyktowana jest potrzebą dostosowania ich do treści znowelizowanych Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. Minister Finansów, biorąc pod uwagę powszechne stosowanie standardów audytu wewnętrznego opracowanych przez The Institute of Internal Auditors (IIA), określił Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego jako standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Powyższego dokonano na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.). Treść ww. standardów została określona i ogłoszona Komunikatem Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. (Nr 5, poz. 23).
Ze względu na obszerność Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego dostosowanie do zmieniających się warunków prawnych, a tym samym jej aktualizacja dokonuje się poprzez uchylenie poprzedniej wersji ww. dokumentu.
Powyższe pozwoli na łatwiejsze stosowanie.

Anna Myśko
Audytor Wewnętrzny

Sporządziła: Anna Myśko
Gryfino, dnia 14 lutego 2013 r.

Lista załączników:
01 Księga Procedur Audytu Wewnętrznego [417778 bajtów]
02 Wzór: Spis treści akt stałych audytu wewnętrznego [125888 bajtów]
03 Wzór: Wykaz akt bieżących audytu wewnętrznego [132285 bajtów]
04 Wzór: Karta przeglądu dokumentacji audytu wewnętrznego [133039 bajtów]
05 Wzór: Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego [138846 bajtów]
06 Wzór: Ścieżka audytu wewnętrznego [144201 bajtów]
07 Wzór: Podstawowe symbole wykorzystywane w graficznej analizie procesów [133515 bajtów]
08 Wzór: Formularz analizy kontroli wewnętrznej [144158 bajtów]
09 Wzór: Plan Audytu [174982 bajtów]
10 Wzór: Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu [213728 bajtów]