Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.30.2013 r. BURMISTRZA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE z dnia 04.06.2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej Formacji Obrony Cywilnej Ratownictwa Przeciwpowodziowego

ZARZĄDZENIE NR 120.30.2013 r.
BURMISTRZA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE
z dnia 04.06.2013 r.


w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej Formacji Obrony Cywilnej Ratownictwa Przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 17., ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2016) oraz § 3, pkt.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam na dzień 4 czerwca 2013 r. od godz. 8.00 do 12.00 termin przeprowadzenia ćwiczeń Formacji Obrony Cywilnej Ratownictwa Przeciwpowodziowego.

§ 2.W celu podjęcia skutecznych przygotowań do ćwiczenia i zapewnienia osiągnięcia w nim wysokich efektów szkoleniowych zarządzam, co następuje:

  1. Cel szkoleniowy – budowa wałów przeciwpowodziowych.
  2. Do udziału w ćwiczeniu powołuję – Formację Obrony Cywilnej Ratownictwa Przeciwpowodziowego.
  3. Do kierowania przebiegiem ćwiczenia powołuję:
    • Skwarzyński Jacenty – Kierownik GCZK
    • Nowakowski Henryk – Podinspektor GCZK

§ 3. Zadania uczestników ćwiczenia:

  1. Transport i budowa wałów przeciwpowodziowych z mobilnych elementów.
  2. Termin gotowości do ćwiczenia – 04.06.2013 r. o godz. 8.00.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Jacenty Skwarzyński.

§ 5. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie traci moc po przeprowadzeniu ćwiczeń.

 

Szef Obrony Cywilnej

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Ćwiczenia w obronie cywilnej stanowią formę praktycznego szkolenia, podsumowującą wyniki innych jego form, przygotowującą do realizacji zadań bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy, a także sprawdzającą faktyczny poziom przygotowania do ich wykonywania.

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński