Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.18.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów.

ZARZĄDZENIE Nr 120.18.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 marca 2013 r.


w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 120.35.2012 z dnia 13 września 2012 r., Nr 120.39.2012 r. z dnia 1 października 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać nieodpłatnie gminnym jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom rzeczowe składniki majątku (środki trwałe) stanowiące własność Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie.

  1. Wykaz rzeczowych składników majątku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik  do zarządzenia.
  2. Przekazanie składników majątku ruchomego następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 2. Dokumentacja przekazanych składników majątkowych jest podstawą do zdjęcia ich  z ewidencji ilościowo – wartościowej prowadzonej przez Wydział Finansowo – Księgowy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Finansowo – Księgowego.

§ 4. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W latach poprzednich Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie niejednokrotnie przekazywał jednostkom organizacyjnym Gminy Gryfino sprzęt komputerowy. Było to podyktowane założeniami projektu „e-Gryfino – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego  w Gminie Gryfino”, jak i indywidualnymi prośbami podmiotów, które ubiegały się o pomoc.
Sprzęt był wykorzystywany w tzw. Minitelecentrach oraz pomagał jednostkom realizować zadania. Przekazanie odbyło się na postawie umów użyczenia. Obecnie po dokonaniu analizy i przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami jednostek ustalono, że zasadnym będzie przekazanie powierzonego sprzętu komputerowego na własność danej jednostki.
W tym celu niezbędne jest wydanie zarządzenia, które określi zasady przejęcia sprzętu przez jednostki.

Sporządził:
Ryszard Stempiński