Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.39.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE Nr 120.39.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 sierpnia 2013 r.


w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu sprawdzenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie powołuję następujących Auditorów  Wewnętrznych:

1) Daniel Adamczyk;
2) Iwona Adamczyk;
3) Izabela Buckowska;
4) Teresa Drążek;
5) Małgorzata Dzierbicka;
6) Joanna Ekiert;
7) Jerzy Herwart;
8) Grzegorz Jastrowicz;
9) Małgorzata Kida;
10) Dorota Koleda;
11) Alicja Kowalska;
12) Renata Kuryło;
13) Krystyna Lamperska;
14) Janina Major;
15) Anna Myśko;
16) Aneta Raciborska;
17) Roman Rataj;
18) Justyna Satanowska;
19) Sylwia Skrzyniarz;
20) Ewa Sznajder;
21) Milena Świeboda;
22) Mariusz Tarka.

§ 2. Zadaniem Auditorów Wewnętrznych będzie przeprowadzanie auditów wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie objętych Systemem Zarządzania Jakością, zgodnie z zakresem odpowiedzialności, uprawnień  i obowiązków.

§ 3. Program auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością ustala Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, a zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Koordynatorem prac Auditorów Wewnętrznych jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 5. W celu realizacji niniejszego zarządzenia zobowiązuję naczelników / kierowników komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem i Koordynatorem ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz umożliwienie Auditorom Wewnętrznym wykonywanie zadań niezbędnych do przeprowadzania auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 120.48.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami osobowymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie (rozwiązanie umowy o pracę z Panem Krystianem Kosińskim) należy dokonać zmian w Zespole Auditorów Wewnętrznych.
Proponuję uchylić zarządzenie Nr 120.48.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością i wprowadzić nowe wyznaczając na auditorów następujące osoby:

1) Daniel Adamczyk;
2) Iwona Adamczyk;
3) Izabela Buckowska;
4) Teresa Drążek;
5) Małgorzata Dzierbicka;
6) Joanna Ekiert;
7) Jerzy Herwart;
8) Grzegorz Jastrowicz;
9) Małgorzata Kida;
10) Dorota Koleda;
11) Alicja Kowalska;
12) Renata Kuryło;
13) Krystyna Lamperska;
14) Janina Major;
15) Anna Myśko
16) Aneta Raciborska;
17) Roman Rataj;
18) Justyna Satanowska;
19) Sylwia Skrzyniarz;
20) Ewa Sznajder;
21) Milena Świeboda;
22) Mariusz Tarka.

Przygotowała:
Angelika Szulc - Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością