Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.54.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXIX sesji w dniu 18 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.54.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXIX sesji w dniu 18 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 18 listopada 2013 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXXIX/328/13 obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2014 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXXIX/329/13 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok Wydział Finansowo-Księgowy
XXXIX/330/13 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2013-2033 Wydział Finansowo-Księgowy
XXXIX/331/13 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXIX/332/13 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXIX/333/13 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXIX/334/13 rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XXXIX/335/13 przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXIX/336/13 zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXIX/337/13 zmiany uchwały nr XXII/193/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXIX/338/13 zmiany uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 18 listopada 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XXXIX sesji w dniu 18 listopada 2013 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów odpowiedzialnych za ich realizację.