Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.24.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych”

ZARZĄDZENIE Nr 120.24.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 kwietnia 2013 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych”

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; zm: Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228;  z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240,  poz. 1429; z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271, 1529) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. zmienionego zarządzeniami: Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 120.35.2012 z dnia 13 września 2012 r., Nr 120.39.2012 z dnia 1 października 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

 1. Mariusz Andrusewicz - przewodniczący komisji,
 2. Angelika Szulc - sekretarz komisji,
 3. Beata Pluskota - członek komisji,
 4. Mariusz Tarka - członek komisji,
 5. Monika Drabik - członek komisji,
 6. Aneta Polak - członek komisji.

§ 2. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, a kończy – z dniem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli odwołania zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich składania i zakończeniu wszystkich czynności nałożonych na komisję.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z tym, że należy przygotować i przeprowadzić zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych, których wartość przekracza kwotę 14 000 euro, proponuję powołać komisję przetargową w składzie:

 1. Mariusz Andrusewicz, Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, przewodniczący komisji,
 2. Angelika Szulc, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie, sekretarz komisji,
 3. Beata Pluskota, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie, członek komisji,
 4. Mariusz Tarka, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, członek komisji,
 5. Monika Drabik, Zastępca Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie, członek komisji,
 6. Aneta Polak, Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryfinie, członek komisji.

Przygotowała:
Angelika Szulc
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego