Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.16.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie powołania zespołu mającego za zadanie ocenę funkcjonowania pracowni komputerowych w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 120.16.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 marca 2013 roku


w sprawie powołania zespołu mającego za zadanie ocenę funkcjonowania pracowni komputerowych w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162  poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48  poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142  i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r.  poz. 153) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję zespół do oceny funkcjonowania pracowni komputerowych  w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz – Zastępca Naczelnika w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – przewodniczący,
  2. Daniel Adamczyk – Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - członek,
  3. Przemysław Ziemba – informatyk w Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Gryfinie - członek

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji  i Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Minister Edukacji Narodowej w swoim rozporządzeniu z dnia 07 lutego 2012 r. (Dz.U. z dnia 22 lutego 2012 r.) w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych od 01 września 2012 r. zmienił zasady nauczania niektórych przedmiotów w zakresie podziału oddziałów na grupy. Dotyczy to między innymi zajęć z informatyki.
W związku z powyższym należy przeprowadzić ocenę sytuacji w zakresie posiadanego przez szkoły sprzętu komputerowego.

Sporządził:
Grzegorz Jastrowicz