Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.7.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.7.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 lutego 2013 r.


w sprawie Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr  138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (zarządzenie Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego ma zastosowanie do działalności audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu zatrudnionemu w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie lub usługodawcy niezatrudnionemu w jednostce, z którym została zawarta umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego, kierownictwu i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 120. 7 .2013
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15 lutego 2013 r.

Minister Finansów, biorąc pod uwagę powszechne stosowanie standardów audytu wewnętrznego opracowanych przez The Institute of Internal Auditors (IIA), określił Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, jako standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Powyższego dokonano na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.). Treść ww. standardów została określona Komunikatem Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. (Nr 5, poz. 23). Zgodnie ze standardem Nr 1300 Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego: "Zarządzający audytem wewnętrznym musi opracować i realizować program zapewnienia i poprawy jakości, obejmujący wszystkie aspekty działalności audytu wewnętrznego".
Program ma umożliwić dokonanie oceny zgodności działalności audytu wewnętrznego prowadzonego w jednostce z Definicją audytu wewnętrznego, Kodeksem Etyki oraz Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego.
Bieżące dokonywanie ww. oceny przyczyni się m.in. do: podnoszenia jakości usług świadczonych przez audyt wewnętrzny, identyfikowania możliwości rozwoju audytu wewnętrznego oraz kształtowania jego funkcji w strukturze jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Gryfino.
Ponadto powyższe jest zgodne z Wytycznymi w zakresie programu zapewnienia i poprawy jakości opracowanymi przez Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, jak również stanowi odzwierciedlenie tendencji rozwojowych zachodzących w audycie wewnętrznym.

Anna Myśko
Audytor Wewnętrzny

Sporządziła: Anna Myśko
Gryfino, dnia 14 lutego 2013 r.

Lista załączników:
1 Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego [127788 bajtów]
2 Formularz przeglądu poaudytowego [154902 bajtów]
3 Ankieta jakości prac Audytu Wewnętrznego [157457 bajtów]
4 Samoocena prac Audytu Wewnętrznego [215440 bajtów]