Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.61.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XL sesji w dniu 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.61.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XL sesji w dniu 19 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 19 grudnia 2013 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
XL/339/13 przyjęcia apelu do Dyrektora Narodowego Centrum Krwi w Warszawie oraz do Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, dotyczącego Rejonowego Punktu Krwiodawstwa w Gryfinie Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XL/340/13 przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2014 Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XL/341/13 przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2014 rok Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XL/342/13 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do partnerskiego programu „Szczecin przyjazny rodzinie” Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XL/343/13 przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Gryfino na lata 2014-2016” Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XL/344/13 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok Wydział Finansowo-Księgowy
XL/345/13 wyrażenia zgody na sprzedaż, oddanie w dzierżawę na lat 30 lub częściowe wydzierżawienie nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, w trybie przetargu nieograniczonego Centrum Wodne Laguna w Gryfinie
XL/346/13 dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu na dofinansowaniu zakupu zestawu ratownictwa technicznego Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego/

Wydział Finansowo-Księgowy

XL/347/13 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok Wydział Finansowo-Księgowy
XL/348/13 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego na okres 20 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Sportowej 3, oznaczonej nr działki 3/4 w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
XL/349/13 przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2012 -2015 z perspektywą do roku 2019” Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XL/350/13 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XL/351/13 przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 3 miasta Gryfino – Gryfino Nabrzeże Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XL/352/13 upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego Wydział Organizacyjny/

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

XL/353/13 wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gryfino wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XL/354/13 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 19 grudnia 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XL sesji w dniu 19 grudnia 2013 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów oraz jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.