Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.17.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.17.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 marca 2013 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 120.35.2012 z dnia 13 września 2012 r. oraz Nr 120.39.2012 z dnia 01 października 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.2.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 5 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
    „Na dwa lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego pracownikowi składającemu oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, może być przyznane wyższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie mniejszej niż 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.”

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego zamieszczenia na tablicy informacyjnej.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Pracodawca wprowadzając nowy Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie uregulował kwestię możliwości podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego w związku z zadeklarowanym przejściem na emeryturę.

Sporządziła:
Beata Pluskota