Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.9.2013 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.9.2013
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 18 lutego 2013 r.


zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 120.35.2012 z dnia 13 września 2012 r. oraz Nr 120.39.2012 z dnia 01 października 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam opracowany na rok 2013 Roczny preliminarz dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam opracowaną na rok 2013 Tabelę wysokości dopłat na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Księgowego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 120.11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 Nr 592 z późniejszymi zmianami) obligują pracodawcę do dokonywania corocznego odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego następstwem jest ustalenie kwoty jaką należy przeznaczyć na prowadzenie działalności socjalnej w danym roku kalendarzowym. Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podstawą gospodarowania środkami ZFŚS jest Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z zatwierdzonym corocznie Preliminarzem dochodów i wydatków oraz Tabelą wysokości dopłat. Dokumenty te stanowią załączniki do ww. regulaminu i są corocznie opracowywane. Zmiany zostały uzgodnione z komisją ZFŚS.

Sporządziła:
Anna Wójciak