Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.26.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXIII sesji w dniu 25 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.26.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXIII sesji w dniu 25 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 kwietnia 2013 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXXIII/281/13 likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. I Liceum Profilowanego w Gryfinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXIII/282/13 likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXIII/283/13 przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2013 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXIII/284/13 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji/

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

XXXIII/285/13 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok Wydział Finansowo-Księgowy
XXXIII/286/13 zmiany uchwały Nr XXXII/276/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków funduszu sołeckiego Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXIII/287/13 ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXIII/288/13 ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXIII/289/13 ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXIII/290/13 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 kwietnia 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XXXIII sesji w dniu 25 kwietnia 2013 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów odpowiedzialnych za ich realizację.