Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.27.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji aktowej niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z przeznaczeniem jej zniszczenia.

ZARZĄDZENIE NR 120.27.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 08 maja 2013 r.


w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji aktowej niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  z przeznaczeniem jej zniszczenia.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami: Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 120.35.2012 z dnia 13 września 2012 r., Nr 120.39.2012 r. z dnia 1 października 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się komisję w składzie:

 1. Beata Pluskota - przewodnicząca komisji, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego;
 2. Izabela Buckowska - członek komisji, inspektor - prowadząca archiwum zakładowe;
 3. Agnieszka Żelech - członek komisji, Zastępca Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych;
 4. Milena Świeboda - członek komisji, Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego;
 5. Teresa Drążek - członek komisji, Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami;
 6. Krzysztof Czosnowski - członek komisji, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji;
 7. Grzegorz Jastrowicz - członek komisji, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
 8. Janina Major - członek komisji, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
 9. Agnieszka Grzegorczyk - członek Komisji, Inspektor w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza,
 10.  Justyna Satanowska - członek komisji, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich,
 11. Ewa Sznajder - członek komisji, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
 12. Tomasz Pękalski - członek komisji, Kierownik Biura Informacji i Promocji,
 13. Roman Rataj - członek komisji, Komendant Straży Miejskiej,
 14. Jacenty Skwarzyński - członek komisji, Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 15. Anna Myśko - członek komisji, Audytor Wewnętrzny;

2. Zadaniem komisji jest: dokonanie oceny dokumentacji niearchiwalnej aktowej kwalifikującej się do brakowania po upływie okresu jej przechowania określonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gminy i związków międzygminnych oraz sporządzenie spisu tej dokumentacji;

3. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, którego integralną część stanowi spis dokumentacji aktowej niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia.

§ 2. Komisja ulega rozwiązaniu po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Szczecinie na brakowanie dokumentacji.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Realizując dyspozycję zawartą w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 167 poz. 1375) oraz potrzebą dokonania brakowania dokumentacji aktowej, dla której upłynął okres przechowywania w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – obligatoryjnym jest powołanie komisji dla dokonania oceny tej dokumentacji i jej wydzielenia

Sporządziła:
Izabela Buckowska