Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.41.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 września 2013r. w sprawie inwentaryzacji rocznej (okresowo okolicznościowej).

ZARZĄDZENIE Nr 120.41.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 września 2013r.


w sprawie inwentaryzacji rocznej (okresowo okolicznościowej).

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013r. poz. 330 ze zmianami), art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), Zarządzenia nr 120.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 12 marca 2013r. oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Powołuję do zespołów spisowych osoby wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1. Powołuję na kontrolerów spisowych:

Joanna Ekiert  inspektor
Tomasz Głuszko  inspektor
Agnieszka Juszczak  inspektor
  1. Zadania kontrolerów określa § 19 Zarządzenia nr 120.14.2013 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 12 marca 2013r.
  2. Zmiana kontrolowanych pól spisowych może nastąpić na polecenie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.

§ 4. W celu ustalenia stanów rzeczywistych (z natury) składników majątku inwentaryzowanego na podstawie obmiaru lub szacunku powołuję zespół w składzie:

Krystyna Lamperska Zastępca Naczelnika  przewodniczący
Swietłana Sochaj p.o. Zastępcy Naczelnika  członek

§ 5. Dla ustalenia wyceny niepełnowartościowych składników majątku powołuję zespół  w składzie:

Grzegorz Jastrowicz p.o. Naczelnika Wydziału przewodniczący  
Daniel Cieślak Inspektor członek  
Jacek Czaczyk  Główny specjalista członek

§ 6. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów bankowych, należności i zobowiązań oraz aktywów i pasywów, których stan rzeczywisty nie podlega ustaleniu w drodze spisu z natury lub pisemnej informacji kontrahentów jednostki, jak również środków trwałych w budowie według stanu na 31 października 2013r., powołuję:

Milenę Świebodę   Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego

§ 7. Terminarz czynności inwentaryzacyjnych określa harmonogram podany w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej oraz jej członków do przeprowadzenia szkolenia i udzielenia szczegółowego instruktażu członkom zespołów spisowych, pracownikom księgowości oraz kontrolerom spisowym, w zakresie przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną.

§ 9. Zawiesza się nieobecności (np. z tytułu urlopów) członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, w którym przeprowadzane są czynności inwentaryzacyjne przewidziane w harmonogramie spisów.

§ 10. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino sprawozdanie końcowe  z przebiegu inwentaryzacji.

§ 11. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

§ 12. Dokumenty rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych powinny być dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie.

§ 13. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

§ 14. Szczegółowe zasady i sposób wykonywania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino w czasie instruktażu.

§ 15. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 16. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat