Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.90. 2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.90. 2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)  oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 44.731 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 44.731
852     Pomoc społeczna 44.731
85295   Pozostała działalność 44.731
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 44.731
OGÓŁEM 44.731

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  183.051 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 138.320
801     Oświata i wychowanie 138.320
80195   Pozostała działalność 138.320
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78.999
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.941
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 38.573
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 6.807
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 44.731
852     Pomoc społeczna 44.731
85295   Pozostała działalność 44.731
3110 Świadczenia społeczne 44.731
OGÓŁEM 183.051

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 138.320 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 138.320
801     Oświata i wychowanie 138.320
80195   Pozostała działalność 138.320
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 117.572
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 20.748
OGÓŁEM 138.320

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 852

  • 44.731 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 406/2013 w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 801

  • 138.320 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację wydatków związanych z realizacją projektu unijnego „Jak dobrze być przedszkolakiem”.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz