Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 września 2013 r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  7.330 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 7.330
852     Pomoc społeczna 7.330
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.330
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7.330
OGÓŁEM 7.330

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  62.230 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 7.330
852     Pomoc społeczna 7.330
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.330
3110 Świadczenia społeczne 7.330
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 16.000
550     Hotele i restauracje 8.000
55095   Pozostała działalność 8.000
4300 Zakup usług pozostałych 8.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.000
90095   Pozostała działalność 8.000
4300 Zakup usług pozostałych 8.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 38.900
700     Gospodarka mieszkaniowa 15.000
70095   Pozostała działalność 15.000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15.000
600     Transport i łączność 17.000
60053   Infrastruktura telekomunikacyjna 17.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.000
926     Kultura fizyczna 6.900
92601   Obiekty sportowe 6.900
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.900
OGÓŁEM 62.230

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 54.900 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 38.900
600     Transport i łączność 17.000
60016   Drogi publiczne gminne 17.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.000
700     Gospodarka mieszkaniowa 15.000
70095   Pozostała działalność 15.000
4270 Zakup usług remontowych 15.000
926     Kultura fizyczna 6.900
92601   Obiekty sportowe 6.900
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.900
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 16.000
550     Hotele i restauracje 8.000
55095   Pozostała działalność 8.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.000
90095   Pozostała działalność 8.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000
OGÓŁEM 54.900

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 600

  • 17.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z realizacją zadania pn „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Gryfino”. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 -2014.          

Dział 700

  • 15.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia środków na koszty komornicze.

Dział 852

  • 7.330 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 466/2013 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 852, rozdziale 85214 (działanie 13.1.1.1.). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 900, 550

  • 16.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie ochrony nocnej targowiska i części hotelowej w związku z urlopami pracowników oraz pranie pościeli.

Dział 926

  • 6.900 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie funduszu sołeckiego (Daleszewo – 6.900 zł).

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz