Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  7 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)  oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§1.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 26.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.000
630     Turystyka 3.000
63095   Pozostała działalność 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 23.000
926     Kultura fizyczna 23.000
92605   Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej 23.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.600
4120 Składki na Fundusz Pracy 500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.900
OGÓŁEM 26.000

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 26.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 26.000
630     Turystyka 3.000
63095   Pozostała działalność 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
758       Różne rozliczenia 23.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 23.000
4810 Rezerwy 23.000
OGÓŁEM 26.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 630

  • 3.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem   Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu z przeznaczeniem na miejsce do kąpieli w Steklnie.

Dział 926,758

  • 23.000  zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie dot. zabezpieczenia strefy przemysłowej w Gardnie przed aktami kradzieży

Sporządziła:
S. Skrzyniarz