Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 08 maja 2013 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568;  z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762,  Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, w następującej wysokości:

 • działki nr 330/1 o pow. 628 m2 w wysokości - 54.000,-zł (pięćdziesiąt cztery tys. zł.),
 • działki nr 334/1 o pow. 650 m2 w wysokości - 55.000,-zł (pięćdziesiąt pięć tys. zł),
 • działki nr 335 i 334/2 o pow. 618 m2 w wysokości - 53.000,-zł (pięćdziesiąt trzy tys. zł),
 • działki nr 280 o pow. 541 m2 w wysokości - 51.000,-zł (pięćdziesiąt jeden tys. zł),
 • działki nr 281 o pow. 516 m2 w wysokości - 50.000,-zł (pięćdziesiąt tys. zł),
 • działki nr 349 o pow. 514 m2 w wysokości - 36.000,-zł (trzydzieści sześć tys. zł),
 • działki nr 368 i 367/5 o pow. 466 m2 w wysokości - 40.000,-zł (czterdzieści tys. zł),

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości, położonych w obrębie  ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową, rzeczoznawca majątkowy Dariusz Godlewski, ustalił w operatach szacunkowych, w następującej wysokości:

 • działki nr 330/1 o pow. 628 m2 na kwotę 49.400,- zł tj. 78,66 zł/m2
 • działki nr 334/1 o pow. 650 m2 na kwotę 48.300,- zł tj. 74,30 zł/m2
 • działki nr 335 i 334/2 o pow. 618 m2 na kwotę 50.600,-zł tj. 81,87 zł/m2
 • działki nr 280 o pow. 541 m2 na kwotę 50.200,- zł tj. 92,79 zł/m2
 • działki nr 281 o pow. 516 m2 na kwotę 47.900,- zł tj. 92,82 zł/m2
 • działki nr 349 o pow. 514 m2 na kwotę 35.400,- zł tj. 68,87 zł/m2
 • działki nr 368 i 367/5 o pow. 466 m2 na kwotę 39.100,- zł tj. 83,90 zł/m2

Zgodnie z przepisami ustawy, cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się  w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z ponownym przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, należy doliczyć je do ceny działek.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu dla przedmiotowych działek łącznie z kosztami.

Sporządziła:
J. Woldańska