Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.13.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2013.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.13.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 lutego 2013 r.


w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2013.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,  poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567; z 2013 r. poz.153), art. 258 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) oraz § 13, pkt 2 Uchwały Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważnia się dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami. Zmiany winny być dokonywane w ten sposób, że będą przenoszone kwoty planowanych wydatków między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Do zarządzenia należy dołączyć uzasadnienie w zakresie dokonywanych zmian.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia obowiązuje z wyłączeniem wydatków określonych w paragrafach z grup wynagrodzeń i pochodnych (§4010, §4040, §4110, §4120, §4170) oraz wydatków przeznaczonych na wydatki i zakupy inwestycyjne (§6050, 6057, 6058, 6059, §6060). Dopuszczalne są zmiany w obrębie paragrafów z grupy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, czyli pomiędzy §4010, §4040, §4110, §4120, §4170.

§ 3. Zmian planu wydatków należy dokonywać w pełnych złotych.

§ 4. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych dokonujących przeniesień planowanych wydatków na podstawie uprawnienia, o którym mowa w § 1, wprowadzając zmiany w planach finansowych informują Burmistrza Gminy Gryfino o dokonanych przeniesieniach (w formie pisemnej) w terminie 4 dni od dnia podpisania zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 258 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 13, pkt 2 Uchwały Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, Burmistrz upoważnia dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz