Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)  oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  10.133 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 133
750     Administracja publiczna 133
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 133
4430 Różne opłaty i składki 133
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 10.000
801     Oświata i wychowanie 10.000
80110   Gimnazja 5.000
4270 Zakup usług remontowych 5.000
80120   Licea ogólnokształcące 5.000
4270 Zakup usług remontowych 5.000
OGÓŁEM 10.133

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 10.133 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 133
750     Administracja publiczna 133
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 133
4300 Zakup usług pozostałych 133
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 10.000
801     Oświata i wychowanie 10.000
80101   Szkoły podstawowe 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
OGÓŁEM 10.133

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 133 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków finansowych na ubezpieczenie majątku i od odpowiedzialności cywilnej gminy.

Dział 801

  • 10.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków  na remont i doposażenie gabinetu dla pedagoga z likwidowanej SP Nr 4.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz