Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 listopada 2013r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gryfinie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645) , art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356,  poz. 405) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Janusz Korżak,
 2. Sekretarz Komisji – Ewa Urbańska,
 3. Członek Komisji – Janusz Osicki,
 4. Członek Komisji – Urszula Włodarczyk,
 5. Członek Komisji – Arkadiusz Rybicki,
 6. Członek Komisji – Elżbieta Żukowska – Walczyk,
 7. Członek Komisji – Teresa Dąbrowska,
 8. Członek Komisji – Wiesław Sycewicz,
 9. Członek Komisji – Aleksandra Wiśniewski,
 10. Członek Komisji – Krzysztof Rudnicki,
 11. Członek Komisji - Jolanta Majewska,
 12. Członek Komisji – Magda Kłaczkiewicz,
 13. Członek Komisji – Justyna Łuczak

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 0151-3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  27 stycznia 2009r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r. poz. 1356; poz. 405) burmistrz powołuje gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która inicjuje działania w zakresie określonym ww. ustawą, oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu.

Sporządziła:
Ewa Urbańska