Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)  oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  22.100 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 22.100
710     Działalność usługowa 15.000
71095   Pozostała działalność 15.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000
75421   Zarządzanie kryzysowe 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.100
92195   Pozostała działalność 2.100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350
4300 Zakup usług pozostałych 1.750
OGÓŁEM 22.100

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 22.100 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 22.100
710     Działalność usługowa 15.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 15.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000
75421   Zarządzanie kryzysowe 5.000
4270 Zakup usług remontowych 5.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.100
92195   Pozostała działalność 2.100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.750
OGÓŁEM 22.100

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 710

  • 15.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na opracowania, które nie są planami miejscowymi.

Dział 754

  • 5.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z działaniami ratowniczymi i zdarzeniami losowymi.

Dział 921

  • 2.100 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami po. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie funduszu sołeckiego ( Borzym – 350 zł, Drzenin – 250 zł, Krzypnica – 1.500 zł).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz