Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  19.938 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 19.938
852     Pomoc społeczna 19.938
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.938
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8.938
85295   Pozostała działalność 11.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11.000
OGÓŁEM 19.938

§ 2.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  40.270 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 40.270
852     Pomoc społeczna 40.270
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 19.938
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19.938
85219   Ośrodki pomocy społecznej 20.332
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 20.332
OGÓŁEM 40.270

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  24.588 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 19.938
852     Pomoc społeczna 19.938
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.938
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.938
85295   Pozostała działalność 11.000
3110 Świadczenia społeczne 11.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.650
758      Różne rozliczenia 3.500
75818   Rezerwy ogólne i celowe 3.500
4810 Rezerwy 3.500
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.150
92195   Pozostała działalność 1.150
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150
OGÓŁEM 24.588

§ 4.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  44.920 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 40.270
852     Pomoc społeczna 40.270
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 19.938
3110 Świadczenia społeczne 19.938
85219   Ośrodki pomocy społecznej 20.332
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.332
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.650
750     Administracja publiczna 3.500
75023   Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.150
92195   Pozostała działalność 1.150
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
4300 Zakup usług pozostałych 650
OGÓŁEM 44.920

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750, 758 (rez. ogólna)

  • 3.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z bieżącą eksploatacją pojazdów służbowych.

Dział 852

  • 20.332 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 761/2013, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania własne w rozdziale 85219 na dofinansowanie ops. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (działanie 13.1.1.1.).
  • 19.938 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 759/2013, które zwiększa Gminie dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na zadania własne w rozdziale 85214 na dofinansowanie zasiłków okresowych. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (działanie 13.1.1.1.).
  • 11.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 770/2013, które zmniejsza Gminie dotację celową na zadania własne w rozdziale 85295 (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27) na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (działanie 13.1.1.8.).
  • 8.938 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 752/2013, które zmniejsza Gminie dotację celową na zadania własne w rozdziale 85213 na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (działanie 20.1.1.9.).

Dział 921

  • 1.150 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe zakwalifikowanie wydatków w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Parsówek – 1.000 zł, Sołectwo Chwarstnica – 150 zł).

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz