Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Gryfino miejsc, przeznaczonych pod sprzedaż chryzantem, zniczy, choinek, ryb i innego asortymentu świątecznego, z okazji świąt Wszystkich Świętych i Bożego Narodzenia

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 października 2013 r.


w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Gryfino miejsc, przeznaczonych pod sprzedaż  chryzantem, zniczy, choinek, ryb i innego asortymentu świątecznego, z okazji świąt Wszystkich Świętych i Bożego Narodzenia

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam następujące miejsca na terenie miasta Gryfino, przeznaczone pod sprzedaż:

  1. chryzantem i zniczy - działka nr 168/1, położona w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino (parking, przy Cmentarzu Komunalnym od strony ul. Hugo Kołłątaja),
  2. choinek i innego asortymentu świątecznego z okazji świąt Bożego Narodzenia - część działki nr 212, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino (część Placu Ks. Barnima I), - część działki nr 173/1 - położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino (część Placu Ks. Barnima I),
  3. ryb - część działki nr 171, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino (teren przy fontannie - ul. 1 Maja).

§ 2. Dzierżawcy gruntów pod sprzedaż choinek i innego asortymentu świątecznego, zostaną wyłonieni na podstawie pisemnego konkursu ofert na dzienną stawkę czynszu netto.

§ 3. Na dysponenta miejsc sprzedaży chryzantem, zniczy i ryb oraz pobrania opłaty targowej, wyznaczam Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 5. Tracą moc zarządzenia:

  1. Nr 0050.136.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Gryfino miejsc, przeznaczonych pod sprzedaż choinek, ryb i innego asortymentu świątecznego z okazji świąt Bożego Narodzenia,
  2. Nr 0050.105.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 01 października 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.109.2011 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Gryfina miejsc, do sprzedaży kwiatów i innych akcesoriów związanych z dniem Wszystkich Świętych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Z okazji święta Wszystkich Świętych i Bożego Narodzenia na terenach gminnych prowadzona sprzedaż chryzantem, zniczy, choinek, ryb i innego asortymentu świątecznego.
W związku z funkcjonowaniem w obrocie prawnym dwóch zarządzeń w przedmiotowej sprawie, w celu ujednolicenia i uporządkowania przepisów, należało wydać przedmiotowe zarządzenie.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka