Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz. 938) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 58.138,94 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
801     Oświata i wychowanie 50.394,94
80195   Pozostała działalność 50.394,94
2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące 50.394,94
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
852     Pomoc społeczna 7.744
85216   Zasiłki stałe 7.744
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin 7.744
OGÓŁEM 58.138,94

§ 2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 2.171 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
852     Pomoc społeczna 2.171
85295   Pozostała działalność 2.171
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.171
OGÓŁEM 2.171

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 95.238,94 zł

Dział Rozdział Paragraf  Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
630      Turystyka 16.150
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 16.150
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.150
750     Administracja publiczna 9.000
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.000
801     Oświata i wychowanie 50.394,94
80195 4300 Pozostała działalność 50.394,94
Zakup usług pozostałych 50.394,94
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.500
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8.500
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.500
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.450
92195   Pozostała działalność 3.450
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.950
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie  
852     Pomoc społeczna 7.744
85216   Zasiłki stałe 7.744
3110 Świadczenia społeczne 7.744
OGÓŁEM 95.238,94

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 3.168,50 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
010     Rolnictwo i łowiectwo 997,50
01095   Pozostała działalność 997,50
4300 Zakup usług pozostałych 997,50
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
852     Pomoc społeczna 2.171
85295   Pozostała działalność 2.171
3110 Świadczenia społeczne 2.171
OGÓŁEM 3.168,50

§ 5. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 37.100 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
630     Turystyka 16.150
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 16.150
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.150
750     Administracja publiczna 9.000
75022   Rady gmin ((miast i miast na prawach powiatu) 9.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.500
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8.500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.500
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.450
92195   Pozostała działalność 3.450
4300 Zakup usług pozostałych 3.450
OGÓŁEM 37.100

§ 6. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 997,50 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
010     Rolnictwo i łowiectwo 997,50
01095   Pozostała działalność 997,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 997,50
OGÓŁEM 997,50

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

 • 997,50 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków finansowych w ramach realizacji zadania zleconego dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego;

Dział 630

 • 16.150 zł – w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z przeniesieniem środków z zadania „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,50 – 718,60. Nabrzeże pasażerskie – północne.” na zadanie „Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej.”;

Dział 750

 • 9.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków    z przeznaczeniem na diety radnych za m-c listopad 2013r., na które  nie wystarczyło środków zaplanowanych w budżecie w związku z nieplanowanymi delegacjami radnych;

Dział 801

 • 50.394,94 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z przekazaniem przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie na wyodrębniony rachunek bankowy środków finansowych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

Dział 852

 • 7.744 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 732/2013 z dnia 15 listopada w sprawie zmian w planie dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne);
 • 2.171 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 715/2013 z dnia 14 listopada w sprawie zmian w planie dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego (zadania zlecone);

Dział 900

 • 8.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”;

Dział 921

 • 3.450 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, i tak:
  • 1.450 zł –sołectwo Włodkowice,
  • 1.500 zł – sołectwo Daleszewo,

Sporządziła:
A.Makowska-Wilk