Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 października 2013 r. w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Centrum Wodnego Laguna na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 października 2013 r.


w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Centrum Wodnego Laguna na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz §10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam co następuje:

§ 1.1 Przekazać nieodpłatnie rzeczowe składniki majątku (środki trwałe), stanowiące wyposażenie zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

  1. Wykaz rzeczowych składników majątku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia.
  2. Przekazanie składników majątku nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 2. Dokumentacja przekazanych składników majątkowych jest podstawą do zdjęcia ich z ewidencji ilościowo - wartościowej prowadzonej przez Wydział Finansowy Centrum Wodnego Laguna w  Gryfinie oraz przyjęcia do ewidencji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfino.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Wodnego Laguna oraz Ośrodka  Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Znajdujące się na terenie Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie, środki trwałe w postaci baraków – kontenerów biurowych, służyły jako zaplecze budowy. Sporadycznie były wynajmowane dla firm zewnętrznych jako działalność pomocnicza dla prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Przekazanie w/w majątku na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, spowoduje optymalne wykorzystanie posiadanego majątku na przystani wodnej.

Sporządziła:
Edyta Zart