Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa w sołectwie Drzenin na kadencję 2011 - 2015.

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 marca 2013r.


w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa w sołectwie Drzenin na kadencję 2011 - 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1447, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz § 25 ust.1, w związku z § 33 ust. 5 Statutu sołectwa Drzenin, stanowiącego załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43 poz. 802) zmienionej uchwałą Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek oraz uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 1695) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam wybory przedterminowe sołtysa w sołectwie Drzenin.
2. Zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Drzenin w celu wyboru sołtysa na kadencję 2011 - 2015.
3. Termin zebrania wyznaczam na dzień 14 marca 2013 r. o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej w Drzeninie.

§ 2. 1. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa Drzenin.
2. Prawo do głosowania posiadają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa Drzenin bądź przebywający w nim z zamiarem stałego pobytu i posiadający prawa wyborcze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W dniu 25 lutego 2013 r. Pani Sylwia Dunowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa w sołectwie Drzenin. W związku z powyższym w sołectwie Drzenin należy przeprowadzić wybory przedterminowe na bieżącą kadencję.

Sporządziła:
Izabela Buckowska