Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskazania kolejności Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 lipca 2013 r.


w sprawie wskazania kolejności Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam kolejność zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

  1. Maciej Szabałkin - pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BM),
  2. Janusz Korżak - drugi Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcom, o których mowa w § 1.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.2.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie wskazania kolejności Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat 

UZASADNIENIE
Dyspozycja zawarta w art. 26a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obliguje organ wykonawczy gminy (burmistrza) do imiennego wskazania, w formie zarządzenia, pierwszego i kolejnych zastępców burmistrza.
W związku z powołaniem drugiego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino należy uchylić dotychczasowe zarządzenie w powyższej sprawie i wskazać kolejność zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Izabela Buckowska