Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.05.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.05.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 stycznia 2013 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717,  Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, ; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art.109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155 poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, 1256, 951, 1529 i 1429) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu udziału do 1/2 części w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym  Pniewo, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 419/3 o pow. 676 m2 (KW SZ1Y/00031546/1), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 389/2013 z dnia 24.01.2013 r.,  w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę.
Aktem notarialnym Rep. A Numer 389/2013 z dn. 24.01.2013 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży udziału w 1/2  części w użytkowaniu wieczystym działki nr 419/3 o pow. 676 m2, za cenę 11.000,00 zł, pod warunkiem, że Gmina Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.
Ponieważ działka nr 419/3 nie spełnia warunków samodzielnej działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, nabywanie na mienie gminne udziału w przedmiotowej nieruchomości jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska